O pokutách a smluvních sankcích

Bohužel je to tak. Pokuty nebo také smluvní poplatky jsou běžnou součástí dnešního energetického trhu. Proč tomu tak je? Podíváme se na tyto položky zblízka a také ze všech pohledů.

Začněme s délkou smlouvy o zajištění dodávek, nebo smlouvy o poskytování služeb, jelikož tyto smlouvy jsou právě na trhu s energiemi nejčastěji uzavírány, ať už s dodavateli energií, či se zprostředkovateli. Pokud je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, pak zpravidla není smluvní pokuta ve smlouvě definována. Nejčastěji vám hrozí pokuta za předčasné ukončení smlouvy právě na dobu určitou.

Z pohledu spotřebitele jsou pokuty velmi nepříjemnou záležitostí, protože mnohdy se pohybují až ve výši tisíců korun. Podívejme se ovšem na důvodu udělování pokut z druhé strany. Je-li totiž smlouva sjednána na dobu určitou, zavazuje se jak zákazník, tak poskytovatel, že dodrží podmínky podepsané smlouvy po dobu jejího trvání. Představme si tedy situaci, kdy dodavatel či zprostředkovatel splní svoje povinnosti definované smlouvou a zákazník např. podpisem další smlouvy s jiným subjektem zmaří jejich jednání a tím i znemožní ekonomické plnění pro poskytovatele, kterému již vznikly náklady spojené se zpracováním smlouvy. Aby tedy poskytovatel nehradil náklady ze svého rozpočtu, využívá právě pokut pro úhradu svých nákladů, pokud je ze strany zákazníka nedodrženo smluvní ujednání o délce trvání smlouvy. Od roku 2013 není na energetickém trhu žádnou výjimkou, že si zákazníci vědomě i nevědomě sjednávají více smluv, a proto se i dodavatelé a zprostředkovatelé začali bránit proti tomuto nešvaru.

Doporučení tedy zní: Dbejte zvýšené pozornosti při podpisu jakékoliv smlouvy a hlídejte si, abyste neuzavírali více smluv na stejné smluvní období. Zároveň pokud se vám již stane, že uzavřete další smlouvu, jednejte co nejrychleji, abyste se vyvarovali kolotoči pokut a placení poplatků.